Festes i revetlles amb protecció

Amb l’estiu arriben les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l’increment de l’ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres. Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

Consells per als petards, com els heu de manipular:

Abans de manipular els petards

– Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. – No us guardeu petards a les butxaques. – Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards:

– No subjecteu els petards amb les mans. – No poseu els petards a prop de la cara ni del cos. – Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars. – Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos – Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. – No llanceu mai petards contra ningú.

Consells per als petards, on els podeu encendre:

– No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. – Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar. – Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. – No encengueu cap petard dins les cases. – No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

Consells per a les fogueres

Consells per als veïns

– Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi. – Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses. – Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. – No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases. – Necessiteu un permís: heu de comunicar a l’ajuntament la situació de les fogueres. – Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.

El lloc a escollir

– No feu fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent. – No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació. – Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta. – Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc. – Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables. – Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgència. – Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l’ajuntament. – No feu la foguera prop d’un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Els materials

– Heu d’anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta. – No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants. – En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc. – Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d’encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable. – Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Apagueu la foguera

– Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintors, etc.). – Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents.

Recordeu, per a qualsevol emergència truqueu al 112.

Check Also

La Generalitat aprova el nou mapa de la lectura pública de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en la població dels municipis catalans i al context actual. El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la construcció de nous equipaments i per a l’adequació dels existents; planificar, programar i coordinar les inversions de les diferents administracions competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es produeixi un creixement equilibrat d’aquests equipaments per tal de garantir l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 46% disposa del carnet de la biblioteca pública. Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació Continua llegint