Plaça recepcionista-telefonista

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, per decret de l’Alcaldia núm. 181 de data 5 d’abril de 2019 ha aprovat les bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d’una plaça de recepcionista-telefonista grup de titulació: Agrupació professional pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

Procés selectiu d’una (1) plaça de recepcionista telefonista
Accés: Personal laboral temporal
Torn: Lliure
Període de presentació d’instàncies: Del 18 d’abril al 20 de maig de 2019.
Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Consulteu la informació a continuació:

L’entrada Plaça recepcionista-telefonista ha aparegut primer a Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Plaça recepcionista-telefonista
Plaça recepcionista-telefonista

Check Also

Plaça recepcionista-telefonista

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per …