CAMPANYA ALS AJUNTAMENTS MONTSERRATINS PER L’AJUDA EN LA RECUPERACIÓ DE CAMPS I TERRENY AGRÍCOLA

L’Associació Massís de Montserrat vam presentar fa dos anys una campanya a tots els Ajuntaments del Montserratí. Aquesta s’emmarca dins de la iniciativa de la Xarxa de Custòdia del Territori de recomanar als ajuntaments de Catalunya que afectin amb caràcter permanent en el seu pressupost municipal un import que es determini com adequat per a assolir objectius de conservació del medi natural del terme municipal, especialment a través de la metodologia de la custòdia. La forma recomanada per la XCT és l’afectació anual d’un percentatge de l’IBI que sigui destinat a la conservació del medi natural. En els ajuntaments de la dimensió dels del Montserratí, aquest percentatge es recomana que sigui el mateix que l’aprovat per altres ajuntaments petits: el 0,5% de l’IBI. Des de l’Associació Massís de Montserrat vam creure oportú dur la campanya a la zona, per tal de treballar proactivament amb la preservació del medi ambient i el foment de la pagesia.

La campanya es diu “Al Montserratí pel medi natural un 0,5% de l’IBI anual!” i està enfocada bàsicament als plenaris dels Ajuntaments de la zona perque aprovin la moció que presentem públicament tot seguit i també a cada consistori.

El concepte de la moció és assentar un precedent als pressupostos on reverteixi cada Ajuntament una part dels ingressos de les edificacions (IBI) o sòl construït cap a la preservació del medi natural i foment de la pagesia. La proposta inicial és del 0,5% del IBI de cada municipi i segons les experiències i voluntat de cada consistori es pugui ampliar amb el temps.

Fem una crida als grups municipals, entitats, col·lectius i persones conscienciades amb el territori a assistir als plens on es debatin i es votin les mocions de la campanya.

Moltes gràcies a tothom qui col·labora i col·laborarà en aquesta campanya per tal que sigui tot un èxit. Serà una victòria compartida de tothom qui hi cooperi i per la mare natura que sovint oblidem i veiem com quelcom mesurable i dissociat a nosaltres, i contràriament en som el seu millor fruit, som part d’ella i l’hem de preservar com si fóssim nosaltres; només demanem un mínim d’un 0,5% del que li hem tret. Moltes gràcies.

 

AL PLENARI

Al Montserratí pel medi natural un 0,5% de l’IBI anual!

La nostra societat i els nostres pobles s´han fonamentat en la supeditació de tot l´ordre natural a la nostre espècie.

La natura i totes les altres espècies tant de flora com de fauna així com el paisatge natural, ja sigui originari o com a resultant de la interacció durant segles entre l´espècie humana i el medi; mereixen també la seva protecció, foment i salvaguarda.

Els beneficis de viure en un medi natural més equilibrat a on la gran majoria d’espècies de flora i fauna pròpies o beneficioses del lloc puguin desenvolupar el seu cicle vital simultàniament al nostre desenvolupament, creixement i prosperitat com a espècie hauria de ser una fita comuna.

Els beneficis de viure a prop d´un medi natural més equilibrat aporten també beneficis directes per a el conjunt de la nostra societat.

El medi natural en el seu conjunt ofereix al conjunt de la població tant recursos materials que hem de saber aprofitar de manera sostenible, com una extensa sèrie cada dia més gran d´externalitats immaterials, que la nostra societat cada cop aprecia més com a irrenunciables.

Les nostres necessitats com a espècie son infinites mentre els nostres recursos són sempre insuficients.
Cap situació de crisi del tipus que sigui ens pot fer oblidar ni justifica ignorar el nostre entorn natural, doncs les necessitats de les generacions futures seran les mateixes que les nostres.

Així doncs, tota intervenció que fem en favor del manteniment de la biodiversitat, independentment de la titularitat del lloc on s’hi desenvolupi i, si es realitza amb una visió a llarg termini, és un bé comú.

La titularitat de l’espai no hauria d´afectar ni impedir aquest tipus de polítiques actives doncs els guanys seran sempre per a tota la societat i al mateix temps es podrà comptar amb la col·laboració desinteressada i activa del titular del predi.

Com a societat hem de donar veu als qui no la tenen ni la podran tenir mai, destinant una part dels nostres bens a la protecció i foment de la flora, la fauna, els ecosistemes i el paisatge natural. Així com la integració i sostenibilitat dels gestors i gestores de la terra i els seus fruits, la pagesia. O bé la recuperació de terrenys agrícoles, oliveres, vinya, etc. per tal de garantir un relleu i evolució generacional de la pagesia a cada municipi i canalitzar-ho de forma sostenible.
Es per a tot això que

 

D E M A N E M

Que coneixedors i conscients d´aquesta realitat es destini anualment una quantitat a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural en els municipis del Montserratí

Que s´afecti amb caràcter permanent en el pressupost municipal de cada any, la quantitat resultant d’aplicar un 0,5% a la recaptació líquida de l’IBI de l’any anterior, i que s’apliqui a assolir les fites esmentades i que es doti la corresponent consignació per a despeses en els exercicis municipals successius.

Que si finalitzada l´execució d´un exercici pressupostari quedés un romanent no gastat, aquest s´incorpori al pressupost municipal de l´exercici següent amb caràcter de despesa prioritària.

Que en el tràmit de l´execució de la despesa es doni veu i prioritat als sol·licitants del municipi, ja sigui com a coneixedors del medi, de la seva evolució i historia natural; als titulars de les finques i actors directes, a través d’acords de custòdia del territori que aquests puguin establir amb associacions o fundacions dedicades a la conservació del medi natural o amb el propi ajuntament; així com als qui demostrin tenir-ne una visió general i àmplia.

A caire exemplificatiu facilitem altres possibles textos de referència:

Atès que l’Ajuntament considera que el foment i la protecció de la fauna, de la flora , del paisatge natural i els terrenys agrícoles del municipi és una activitat essencial per a la protecció del medi natural, de gran interès general i social i que es pot millorar la qualitat ambiental del municipi, el Ple municipal aprova afectar, amb caràcter permanent, un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens Immobles a l’activitat abans esmentada. Amb aquesta finalitat, dotarà la corresponent consignació per a despeses en els Pressupostos municipals. Si finalitzada l’execució d’un exercici pressupostari quedés un romanent no gastat, aquest s’incorporarà al pressupost Municipal de l’exercici següent amb caràcter de despesa prioritària.

Les actuacions de conservació del medi natural s’executaran prioritàriament a través de la custòdia del territori, entesa aquesta metodologia de forma general com l’establiment d’acords voluntaris entre una entitat de custòdia (una associació sense ànim de lucre o fundació, o una administració) que coneix i vetlla per la conservació dels valors naturals del terme municipal i els propietaris de les terres. El propi ajuntament podrà actuar com a entitat de custòdia del territori. Els objectius dels acords de custòdia del territori seran la conservació de les espècies, dels ecosistemes i del paisatge natural, cosa que inclou la integració i sostenibilitat econòmica de la pagesia, del seu relleu generacional i la recuperació de terrenys agrícoles.

Xarxa de Custòdia del Territori http://www.custodiaterritori.org
Associació Massís de Montserrat https://www.montserrati.cat

Check Also

AVÍS

Aquest matí s’ha tallat el subministrament d’aigua als carrers de Floresta (afecta als números parells) …