Ajudes escolars 2019

A partir de dilluns i fins al 15 de novembre (ambdós inclosos) s’obre el termini per presentar les sol·licituds per demanar les ajudes a l’escolarització per aquest curs 2019-2010 a menors de 25 anys. Els imports van de 50€ per a alumnes d’Infantil i Primària als 325 per als universitaris.

Un any més es pública la convocatòria dels ajuts escolars per alumnes menors de 25 anys en fase de formació des d’Educació Infantil, Primària, Secundària, cicles formatius, Batxillerat i estudis universitaris que atorga l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Els beneficiaris s’estén a tot l’alumnat empadronat al municipi, menor de 25 anys i en el marc d’una partida pressupostària que pot reduir les quantitats de forma proporcional si la demanda supera l’import. Les sol·licituds han d’aportar els justificants sobre les despeses i les dades de l’alumne així com la documentació bancària per rebre la compensació econòmica. L’últim dia per optar a les ajudes és el 15 de novembre.

A continuació podeu veure el detall de les bases de la convocatòria d’aquest any:

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS -EN CONCEPTE DE BEQUES PÚBLIQUES INDIVIDUALS- PER A L´ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES MENORS DE 25 ANYS A CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I CENTRES UNIVERSITARIS, DURANT EL CURS 2019/2020.

Preàmbul
L’objectiu del present ajut en concepte de beca és la de col·laborar en les despeses familiars ocasionades pels costos escolars dels seus fills per al curs 2019-2020.

Primera: Objecte de la convocatòria
L’objecte de la present convocatòria consisteix en ajudar als alumnes menors de 25 anys empadronats als Hostalets de Pierola que, durant el curs 2019-2020, estiguin cursant estudis d’educació reglada (Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris) en centres públics o privats amb títol homologat.

L’ajut va destinat al suport en les despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres (factures ben desglossades emeses per empreses donades d’alta amb aquest objecte social), ordinador/tauleta (per als alumnes que segueixen un aprenentatge amb suport informàtic), quota de material exclusivament per als alumnes que no utilitzen llibres ni substitutius dels llibres i matrícula.

Els beneficiaris hauran d’estar matriculats durant el curs escolar 2019-2020 (inici del curs al setembre/octubre i finalització maig/juny).

L’import de l’ajut serà, com a màxim, de:

• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P3
• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P4
• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P5
• 50,00 € per alumne de 1r de Primària
• 50,00 € per alumne de 2n de Primària
• 50,00 € per alumne de 3r de Primària
• 50,00 € per alumne de 4t de Primària
• 50,00 € per alumne de 5è de Primària
• 50,00 € per alumne de 6è de Primària
• 200,00 € per alumne d’Educació Secundària, ESO
• 150,00 € per alumne de Batxillerat menor de 25 anys
• 150,00 € per alumne de cicles formatius de grau mig o superior, menor de 25 anys
• 325,00 € per alumne d’estudis Universitaris, menor de 25 anys

En cap cas l’ajut es podrà destinar al pagament de quotes de l’AMPA, ni el transport al centre escolar, ni el material escolar fungible.

Segona: Beneficiaris
Aquest conjunt d’ajudes van destinades als alumnes Continua llegint

Via: Aj Hostalets Pierola

Ajudes escolars 2019
Ajudes escolars 2019

Check Also

Ajudes escolars 2019

A l’anterior article esmentava el fet que no sabia des d’on escriuria la propera vegada. …